Transportministeren har tilladt en forsøgsordning så store maskiner kan komme på dyrskue i 2017

En ny forsøgsordning letter adgangen til dyrskuerne for store landbrugsmaskiner. Ordningen træder i kraft 1. juli 2016 og udløber 1. august 2017. Det betyder at store maskiner fremover har mulighed for at komme på dyrskuer selv om de overskrider en bredde på 3,30 m.

Færdselsgruppen har haft flere møder med transportminister Hans Christian Smidth som fandt løsningen udtrykt ved nedenstående bekendtgørelse. Ordningen betyder at der skal søges om hver enkelt kørsel. Det er vore opfordring at kommuner, politi og dyrskueledelser i god tid sætter sig sammen med det formål at begrænse bureaukrati mest muligt og gøre set så nemt for alle parter som muligt,

Bekendtgørelse om forsøg med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger regler for kørsel til og fra dyrskue med brede landbrugskøretøjer, hvor kørslen alene sker fra maskinstation, maskinhandler, avlsgård eller ejendomme, der har køretøjet i fælleseje, til dyrskue med henblik på fremvisning og demonstration af køretøjet.

§2. Ved brede landbrugskøretøjer forstås i denne bekendtgørelse køretøjer, der er særligt indrettet til landbrugsarbejde, og som har en bredde, der overstiger 2,55 m.

Stk. 2. Ved dyrskue forstås i denne bekendtgørelse en offentlig fremvisning og udstilling af husdyr fra landbruget og af køretøjer, der er særligt indrettet til landbrugsarbejde.

§ 3. Kørsel efter § 1 med bredde, der overskrider 3,30 m kræver tilladelse fra politiet. Kørsel med bredde op til 3,30 m er tilladelsesfri.

Stk. 2. Kørsel efter § 1 skal ske i overensstemmelse med § 24, stk. 5, i bekendtgørelse om særtransport.

Stk. 3. Et landbrugskøretøj, hvis bredde overstiger 3,65 m bredde skal være assisteret af en ledsagebil i overensstemmelse med § 36, stk. 3-6, og §§ 37-38 i bekendtgørelse om særtransport.

Stk. 4. Ved kørslen skal det brede landbrugskøretøj være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj som angivet i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer pkt. 6.10.001.

Stk. 5. Hvis gennemførelse af kørslen nødvendiggør regulering af færdslen, skal føreren af det brede landbrugskøretøj og ejeren eller brugeren af køretøjet sikre sig, at transporten ledsages af politiet eller af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med udførelse af særtransporter samt sikre sig, at der er det fornødne udstyr til kommunikation mellem føreren og den eller de bemyndigede.

Stk. 6. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen og på given foranledning vises for politiet.

§ 4. Ansøgning om tilladelse efter § 3, stk. 1, skal indgives skriftligt på en blanket, der udleveres af politiet.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives til politiet i tilstrækkeligt god tid, inden kørslen skal gennemføres. Vejledning om ansøgning om tilladelse kan findes på www.politi.dk.

Stk. 3. Tilladelse efter § 3, stk. 1, udstedes alene som en engangstilladelse. § 16 i bekendtgørelse om særtransport finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Tilladelse meddeles ejeren eller brugeren af det brede landbrugskøretøj.

Klage adgang

§ 5. Afgørelser truffet af politiet efter § 3 kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse udstedt i medfør af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 3. Skader opstået på vejnettet grundet uretmæssig kørsel erstattes efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 7. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og ophæves automatisk den 1. august 2017, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Færdselsgruppen er et samarbejde mellem

Landbrug & Fødevarer, SEGES, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Agroindustri, og Danske Maskinstationer og Entreprenører(DM&E)

- ANNONCE-
KILDEAf Mogens Kjeldal DM&E
Tidligere artikelStort kompetence løft til nedbrydningsområdet
Næste artikelSej nordjysk pige udfordrer skandinaviske skovhuggere til NM i TimbersportS

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her