Gårdbeskrivelse bragt i Maskinstationen og Landbrugslederen maj 1998 udgivelse

Espe – Bonderup Gods

Espe og Bonderup Gods består foruden Espe på 264 ha og Bonderup på 271 ha al Lindeskovgård på 93 ha, i alt 628 ha. Arealerne fordeler sig langs kystlinjen, fra Kobæk Strand i syd, til Korsør Lystskov i nord.
Både Espe og Bonderup er opstået al landsbyer al samme navn. Bonderup oprettedes i 1730, og Espe nævnes første gang, da kansler Johan Friis i 1561 købte den første gård i landsbyen Espe.
Bonderup har været forpagtet ud, indtil den nuværende ejer, Adam Carl greve Moltke-Huitfeldt overtog godset efter sin far, ambassadør greve Moltke-Huitfeldt i 1977. De første år boede ejeren på Bonderup, men valgte efter faderens død at flytte til Espes hovedbygning, der er den bygningsmæssigt mest interessante al de to.
Skrevet af daværende forvalter Knud Mølbak

Espe ligger smukt ved skov og strand, godt gemt væk fra alfarvej. Mange kender bygningernes udseende, da det var her, alle de udendørs optagelser til filmen »Landmandsliv« fandt sted engang i 60’erne.

Gårdkomplekset udgøres af to firkantede gårdspladser. Alle de oprindelige avlsbygninger er opført i sort-hvidt bindingsværk, efter en brand i 1822. De tre længer i den ene gård mod hovedbygningen er stråtækte. Den ene bygning er en interessant gammel hejselade, den an­ den var tidligere kostald, men begge bruges til opbevaring af halmballer. Efter en storm i 1988 fik kostaldslængen nyt stråtag, et af Sjællands største, således at Espe sandsynligvis har det største areal at stråtage på samme ejendom på Sjælland. Selve hovedbygningen var oprindelig i en etage, men blev udbygget til sit nuværende udseende i 1848. Den er 3- fløjet. Godset hører til blandt de mange, der har haft besøg af H.C. Andersen, der var en flittig gæst på Skælskøregnens godser.

I over 100 år førte Espe og Bonderup en omtumlet tilværelse med mange ejere. Geheimestatsminister Otto Joachim greve Moltke købte Espe i 1810 og Bonderup i 1825, og de to gårde har lige siden været i familiens eje.

De mange smukke bindingsværkslænger pynter, men kræver en del vedligeholdelse, og det er svært at nå med det nuværende mandskab, men med lidt hjælp ude fra lykkes det. Bygningerne er ikke særligt brugbare, hvorfor vi har opført nye bygninger ved siden af. Bonderups avlsbygninger brændte efter lynnedslag i 1978, så der blev opført nyt tidssvarende korntørreri til 30.000 tdr. (hvoraf vi udlejer de 20.000 tdr.), maskinhus og værksted. På Espe byggede vi nyt korntørreri i 1991 til 20.000 tdr. Desuden har vi 20 beboelseshuse til udlejning, som vi efterhånden har sat i stand til nutidens standard. Det giver en bedre husleje og bedre forrentning.

Markplan

Driften på Espe er en ren planteavl, hvor de tre gårde Espe, Bonderup og Lindeskov drives under et. Jorden veksler fra jb 5-7 med Bonderup som det mest kuperede og med den kraftigste jord, især på bakkerne. Vi avler 3. og 4. års hvede på Bonderup. Den har klaret sig fint med de tørre somre, vi har haft i vores område. Frøavl af 3. års hundegræs og 2. års engsvingel dyrkes på Bonderup. Det giver en god jordstruktur og et minimum af jordbearbejdning med græsfrøavl i samme mark i flere år.

Vinterraps indgår også i driftsplanen på Bonderup, når der kan laves et godt såbed med eller uden pløjning. Vi har før dyrket megen vinterraps på Lindeskov og lidt på Espe på den lettere jord, men ukrudtstrykket er efterhånden blevet for stort, så der dyrkes rødsvingel i stedet.

Der er ikke noget fast sædskifte, dog kommer der i de marker, hvor der skal være roer, ingen afgrøder, der kan belaste sprøjteudgifterne. Vi har hvert år fremavl i korn og ærter. Et nabogods lejer to trælader, som de selv bjerger halm til. Desuden bjerger vi selv halm på Espe til halmfyret, der opvarmer hovedbygningen på Espe og to huse, samt leverer varme til korntørring.

 

Som det fremgår af maskinlisten har vi købt en ny Claas Lexion 480 monteret med et 30 fods skærebord; den afløser 2 Claas Commander 116 CS 20 fods, hvor vi havde en overkapacitet.

Vi håber, at den nye maskine kan indfri forventningerne. Den skal teoretisk kunne tærske det hele p 250 timer. Det er tørrekapacitet til al vores korn i kornladerne på Espe og Bonderup.

Mandskab

Udover undertegnede er der i landbruget ansat to traktorførere og en mand i skovbruget, der hjælper i landbruget efter behov, går til hånde i park og ved vedligeholdelse af avlsgårdens bygninger.

Skoven

Til godset hører 224 ha blandet skov, som fordeler sig således:

Løv 58%, Nål 31%, Pyntegrønt/juletræer 11%.

Efter storm faldet i 1967, hvor store dele af bøgeskoven væltede, blev der plantet rødgran. Det har ikke været nogen succes, da rødgranen ikke trivedes særlig godt. Siden har der været flere stormfald i rødgranen, hvorefter der bliver plantet løvskov. Gårdens ansatte varetager arbejdet i skoven. Der lejes maskinstation til granfældning og udkørsel. Selvskovning indgår også som en vigtig del af pasningen af skoven.

Jagtvæsenet

Jagten er udlejet delvis som dagjagt, delvis som arealudlejning. Der er tilknyttet en skytte på deltid, som forestår alt opdræt af fasaner m.m. Skytten udlejer og leder alle jagterne.

Jeg har været ansat på Espe i 27 år, og man skulle tro, arbejdet kunne blive en rutine. Men med indførelse af computeren er der hele tiden nye udfordringer og også mere kontorarbejde. Alle de mange forandringer vedrørende sprøjtning kan virke stressende i dagligdagen, især da vi konstant har medierne i nakken. Alligevel må vi ikke glemme de mange privilegier, vi har i vort job, og huske at nyde de dejlige forårsdage, selvom det altid er de dage, der skal sprøjtes.

God sommer!
 Knud Mølbak

I M&L maj 2017 – er der også bragt en omtale af Espe – Bonderup Gods

- ANNONCE-
Tidligere artikelE-blad August 2021
Næste artikelNy Genesis gyllevogn arbejder kun i marken

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her